PRIVACY VERKLARING VAN LOLOU

WWW.LOLOU.BE

Wij van Lolou hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren uw privacy.

In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lolou houdt zich in alle gevallen aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens (te vinden op uw klantenkaart) verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • In geen geval persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij van Lolou zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens;

LOLOU, zaakvoerder: Lotte Joosten

lotte.joosten@hotmail.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom. Uw persoonsgegevens worden door Lolou verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, waaronder:

 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van onze klanten.
 • Het versturen van (een beperkt aantal) nieuwsbrieven en uitnodigingen voor speciale acties en evenementen.
 • U persoonlijk op de hoogte brengen indien u een bestelling geplaatst heeft en deze beschikbaar is.
 • Gepersonaliseerde promoties te voeren op social media.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Voor de klantenkaart: naam, e-mailadres en gsm-nummer.
 • Factuurgegevens indien u een officiële factuur wenst.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinde waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat Lolou ze pas verwerkt nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • Verder zullen wij de door uv verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wi, hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Bewaartermijn

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • Concreet worden de persoonsgegevens bewaar tijdens de volledige duurtijd van de klantenkaart (onbeperkt). U kan uw gegevens op elk moment volledig laten verwijderen uit onze database op aanvraag via lotte.joosten@hotmail.com

Beveiliging van de gegevens

U gegevens worden zorgvuldig (fysiek) bewaard in de winkel en gedigitaliseerd met passende beveiliging (wachtwoordbeleid op alle systemen). Deze back-up hebben wij voorzien om de persoonsgegevens te herstellen in geval van fysieke of technische incidenten. Alle personen die namens Lolou van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
 • U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.
 • U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming of via aankoop via de webshop hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.    (U kan ons altijd contacteren via de contactpagina op onze website of rechtstreeks in het salon).

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Lolou kan het privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen worden altijd gecommuniceerd.

Laatste wijziging 15 maart 2020